+34 873 49 86 28

Esta entrada también está disponible en: Spanish

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

OBJETE

Les presents condicions regulen l’accés i ús dels diferents portals del web www.mistercraftsman.com així com de l’àrea privada (àrea de soci-client) i tots els serveis que a través de la mateixa es presten en relació amb aquest lloc web (en endavant el lloc o lloc web) titularitat de Mister Craftsman S.L. amb C.I.F. XXXXXXXX i domicili social en Carrer Lluís de Sabater, 13 25700, La Seu d’Urgell, Lleida, Espanya i domicili a efecte de notificacions en la mateixa direcció. Inscrita en XXXXXXX, i igualment està inscrita en XXXXXXXX i adreça electrònica de contacte hola@mistercraftsman.com.

APLICACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquestes condicions es completen en tots els aspectes no contemplats expressament amb la Política d’Ús, la Política de Privadesa, l’Avís legal d’aquest lloc, els quals són aplicables de manera directa i subsidiària en tot allò no regulat en les presents condicions o regulat de manera parcial.

Els serveis particulars regulats per aquestes condicions queden prohibits per a menors de 18 anys, excepte determinats serveis de TeamConsum que seran destinats per a menors d’entre 4 i 14 anys, havent d’estar supervisats en tot moment per un adult, com s’estableix a continuació en la descripció dels serveis.

DISPONIBILITAT

La disponibilitat i tipus de serveis d’aquests portals estan subjectes a la facultat de Mister Craftsman de modificar la forma d’accés així com tipus de continguts en qualsevol moment, sense justificació específica a l’usuari ni assumpció de garanties ni responsabilitats de cap tipus. Així mateix, l’usuari queda informat que els serveis particulars són oferts por Mister Craftsman “tal qual” sense garanties específiques de resultat a l’usuari no generant per a Mister Craftsman cap tipus d’obligació jurídica de prestació de prestació de serveis de consultoria, assessoria ni de cap altra naturalesa a l’usuari, consistint els serveis particulars simplement en serveis d’informació a l’usuari.

PROPIETAT INTEL·ECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari és informat que els continguts i serveis oferts a través dels diferents portals de Mister Craftsman allotjats a la seva web incloent sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, consells, receptes, contes, comentaris, textos , vídeos, sons, fotografies, dissenys, comentaris, marques, logotips, noms comercials, enllaços a altres llocs web i altres- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’aquest lloc correspon a Mister Craftsman i / o terceres entitats titulars de les obres.

Per això, és obligació de l’usuari respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant de Mister Craftsman com de tercers, accedint als continguts d’acord amb els termes exposats en la Política d’ús i normes legals vigents.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL RECOLLIDES A TRAVÉS DEL WEB

L’usuari queda informat que el responsable del fitxer on s’emmagatzemaran totes les dades que l’usuari comuniqui per a l’ús i gaudi dels continguts i serveis particulars d’aquest lloc web és l’entitat Mister Craftsman S.L. amb C.I.F. XXXXXXX i domicili social en Carrer Lluís de Sabater, 13 25700, La Seu d’Urgell, Lleida, Espanya (d’ara endavant Mister Craftsman).

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Com a norma general s’adverteix que, les dades personals que es proporcionin a través de l’emplenament de qualsevol formulari dels serveis particulars d’aquest lloc web, s’ha de fer pel mateix usuari titular de les dades queda prohibit proporcionar dades de tercers, llevat que es tingui la seva autorització per a això o la deguda representació legal. A més, la informació personal només serà utilitzada per Mister Craftsman per a propòsits limitats com els exposats i el que siguin informats inequívocament de forma prèvia a la recollida i tractament de les dades de l’usuari i constitueixin un tractament legítim per Mister Craftsman i quan per al gaudi de un servei sigui necessari omplir un formulari, el tractament de totes les dades personals sol·licitades, s’entendrà necessari i obligatori per a aquest fi.

TRATACMENT DE DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Mister Craftsman informa a l’usuari que quan l’usuari proporcioni dades especialment protegides a Mister Craftsman, com ara religió, salut, origen racial, vida sexual, afiliació sindiquen i ideologia, l’usuari ha d’entendre que aquesta comunicació suposa un acte de consentiment exprés perquè Mister Craftsman tracti en els seus fitxers aquesta informació amb les finalitats indicades en els apartats anteriors. Si l’usuari no està d’acord amb això, s’haurà d’abstenir d’comunicar aquest tipus de dades a Mister Craftsman en cap cas i sota cap circumstància atès que a més aquestes dades ni són sol·licitades per Mister Craftsman ni necessaris per a l’ús dels serveis particulars del lloc web.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades de l’usuari només seran comunicades a tercers quan la cessió està autoritzada en una llei, així com quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament amb fitxers de tercers tot i que en aquests casos, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui. Igualment, Mister Craftsman de comunicar les dades de l’usuari en els casos en què hagi d’atendre les seves obligacions a les administracions públiques competents en la matèria en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada matèria en cada moment i, si escau igualment , a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o el Defensor del Poble.

EJERCICI DELS DRETS D’OPOSICIÓ I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT ATORGAT PER LA RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS POR VIA ELECTRÒNICA 

Mister Craftsman informa a l’usuari que, a l’empara de l’article 21.2 i 22.1 de la LSSICE té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials així com a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l’efecte, en qualsevol dels casos (oposició i revocació) amb la simple notificació de la seva voluntat a Mister Craftsman.

Per a això, pot en qualsevol cas sol·licitar la baixa del servei de recepció de comunicacions comercials:

  • Remetent un correu electrònic a Mister Craftsman a l’adreça: hola@mistercraftsman.com amb l’assumpte BAIXA o BAIXA LSSICE o simplement indicant que no desitja rebre més comunicacions comercials, indicant la seva oposició.
  • Remetent un correu electrònic a Mister Craftsman a l’adreça: hola@mistercraftsman.com amb l’assumpte BAIXA o BAIXA LSSICE o simplement indicant que no desitja rebre més comunicacions comercials indicant que revoca el seu consentiment.

 

EJERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Mister Craftsman informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de qualsevol dels portals regulats en les presents condicions d’ús particulars, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Mister Craftsman en la següent adreça: Carrer Lluís de Sabater , 1325700, la Seu d’Urgell, Lleida, Espanya, o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades, o bé, a l’adreça de correu electrònic: hola@mistercraftsman.com. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a Mister Craftsman la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat.

ACEPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS PARTICULARS

Mister Craftsman posa en coneixement de l’usuari les presents condicions particulars són acceptades expressament i plenament per l’usuari pel sol fet de registrar-se, accedir i utilitzar els serveis particulars, als quals es registra i accedeix l’usuari de forma lliure i voluntària. Si aquestes condicions fossin substituïdes per altres en tot o en part, les noves condicions s’entendran acceptades de forma idèntica a l’exposada.

És obligació de l’usuari accedir a aquestes condicions de forma periòdica per a conèixer les successives versions que s’incloguin aquí, tot i que es recomana que l’usuari accedeixi a la mateixa cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts particulars d’aquest lloc web.

En cas que l’usuari no accepti aquestes condicions particulars o les generals que s’apliquen de forma subsidiària a les presents, l’usuari haurà de cessar en l’ús dels serveis particulars i donar-se de baixa o sol·licitar la seva baixa a Mister Craftsman.